Algemene informatie en financiële tegemoetkomingen

Op deze pagina vindt u informatie over langer comfortabel wonen. Hiertoe is informatie over voorzieningen, diensten en hulpmiddelen gebundeld voor gebruikers van het SchermVan.

Wmo

De meeste mensen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Soms is daar ondersteuning bij nodig. Bijvoorbeeld door ouderdom, een handicap of ziekte. Uw gemeente kan u daarbij helpen. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het huishouden, aanpassingen van de woning en dagbesteding. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uitgangspunt bij deze wet is uw eigen verantwoordelijkheid. U heeft niet automatisch recht op een voorziening. De gemeente bekijkt daarom eerst of u zelf de benodigde hulp kunt regelen, bijvoorbeeld door de inzet van familie, buren of kennissen. Wanneer dat niet of in onvoldoende mate mogelijk is dan wordt samen met u nagegaan of u in aanmerking komt voor een Wmo-voorziening. In Utrecht Oost kunt u voor Wmo-ondersteuning terecht bij Buurtteam Oost.

PGB

Krijgt u ondersteuning vanuit de Wmo? De gemeente heeft voor de uitvoering van taken op het gebied van zorg en ondersteuning contracten afgesloten met een aantal zorgaanbieders. Als u kunt aantonen dat deze zorgaanbieders niet de ondersteuning kunnen bieden die bij u past, kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Met een pgb regelt u zelf uw begeleiding, dagbesteding, woningaanpassing of vervoersvoorziening. Als u een pgb krijgt, regelt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de betaling.

Kosten

Het verschilt per persoon hoe de begeleiding vanuit de gemeente er precies uitziet. Uw situatie wordt bekeken in een zogenoemd keukentafelgesprek dat plaatsvindt na uw Wmo-aanvraag. U bespreekt tijdens dit gesprek waar u in het dagelijks leven moeite mee heef en welke hulp u al ontvangt. De gemeente stemt de begeleiding daar vervolgens op af. Voor sommige begeleiding betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage wordt door het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekend aan de hand van uw persoonlijke situatie. Na toezegging van ondersteuning ontvangt u van het CAK een brief met daarin de hoogte van uw eigen bijdrage.

Cliëntondersteuner

Heeft u vragen op het gebied van zorg, welzijn of wonen? In veel gemeenten is een onafhankelijke cliëntondersteuner of ouderenadviseur aangesteld om u helpen. Deze persoon is er om uw belangen te behartigen. Hij geeft informatie en advies over de problemen waar u thuis tegenaan loopt. En als dat nodig is gaat hij samen met u op zoek naar de zorg en ondersteuning die het beste bij u passen. De ondersteuner/adviseur is een professional of vrijwilliger die onafhankelijk is. Hij werkt dus niet voor de gemeente of een hulpverleningsinstantie. Het inschakelen van een ondersteuner/adviseur is eigenlijk altijd gratis.

Buurtteam Oost

De Buurtteams in Utrecht zijn er voor iedereen met een ondersteuningsvraag. U kunt bij de buurtteams terecht voor uiteenlopende onderwerpen. Heeft u vragen of problemen waar u zelf niet uitkomt? Het buurtteam is er voor iedereen in de buurt. Wij bieden professionele en concrete hulp. We denken met u mee. Ons doel is dat u zelf weer verder kunt.

Wijkinformatiepunt Utrecht Oost

Het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost is voor alle bewoners, professionals en ondernemers in de wijk Utrecht Oost. Het is een plek voor iedereen met informatievragen over gezondheid, zorg, welzijn, participatie en gemeentezaken in de wijk. Het punt expliciteert de vragen van bewoners en verbindt deze waar gewenst met andere bewoners, activiteiten, professionals, ondernemers en wijkpartners.

Het Wijkinformatiepunt richt zich op het beantwoorden van individuele informatievragen van bewoners via een informatiebalie met vrijwilligers en een website. Keuzevrijheid, autonomie en regie staan daarbij centraal, zodat bewoners hun eigen route kunnen bepalen.

Het informatiepunt behandelt géén hulpvragen (dat doen de sociale wijkpartners) en géén zorgvragen (dat doen de zorgpartners), maar geeft inzicht in de keuzemogelijkheden en verwijst door naar initiatieven, wijkpartners, websites en andere informatiebronnen. Voor gebruik van het Wijkinformatiepunt is het niet nodig dat u zich van tevoren aanmeldt, registreert, een afspraak maakt, een intakegesprek hebt of een vraagverhelderings- of keukentafelgesprek krijgt.

Telefoon: 0620932249 | E-mail: info@wijkinformatiepuntutrecht.nl

Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar

De Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar is er voor bewoners in Utrecht Oost die elkaar willen helpen en ondersteunen. Oost voor Elkaar is een uitbreiding van het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost en wordt eveneens georganiseerd door bewoners zelf. Bij de realisatie wordt samengewerkt met bewoners, organisaties en ondernemers uit de wijk.

Bij Oost voor Elkaar kunt u terecht als u een praktische hulpvraag of een idee hebt om de wijk samen nog zorgzamer en aangenamer te maken. Bij een praktische hulpvraag verbindt de organisatie u graag aan een andere wijkbewoner. Bij een idee of initiatief wordt samen met u naar partners in de wijk gezocht. Bij Oost voor Elkaar kunt u ook terecht als u medebewoners af en toe bij klusjes wilt helpen. Het gaat om kleine diensten (in en om het huis) die niet concurrerend zijn met wat ondernemers in de wijk bieden.

terug.png